Jak zostać tłumaczem przysięgłym wietnamskiego?

MIW 10.10.2016

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka wietnamskiego?


Aby zostać tłumaczem przysięgłym języka wietnamskiego należy spełnić szereg wymagań. Warunkiem koniecznym jest oczywiście perfekcyjna znajomość wietnamskiego i polskiego w mowie oraz piśmie. Od 2006 roku umiejętność ta sprawdzana jest za pomocą dwustopniowego egzaminu organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, składającego się z części pisemnej jak i ustnej.


Tłumacze wietnamskiego w liczbach

Egzamin na tłumacza przysięgłego języka wietnamskiego nie cieszy się tak dużą popularnością jak ten z angielskiego oraz niemieckiego, do których rok rocznie przystępuje najwięcej kandydatów. Od 2011 roku podeszło do niego jedynie 12 osób, z których 10 przeszło część pisemną, 9 również część ustną.

W Polsce tytuł tłumacza przysięgłego wietnamskiego na chwilę obecną (07.10.2016) posiada 20 osób, z których 9 dopisano do listy po 2006 roku, czyli zaliczyli oni dwustopniowy egzamin. Pozostałe 11 osób przeszło zupełnie inną metodę weryfikacji znajomości języka wietnamskiego.

Tłumacze wietnamskiego w Polsce

Najwięcej tłumaczy przysięgłych tego języka mieszka w Warszawie (15), pozostali z nich stacjonują w województwie śląskim (3) oraz lubuskim (2).

Jakie konieczne warunki należy spełniać, by zostać zaprzysiężonym?

By dostać ministerialne uprawnienie do wykonywania tłumaczeń wierzytelnych, nie wystarczy tylko zdany egzamin. Z racji, iż zawód tłumacza przysięgłego jest zawodem regulowanym prawnie, każdy taki tłumacz podlega Ustawie o Zawodzie Tłumacza Przysięgłego. Ustawa ta mówi również o tym, czego wymaga się od kandydatów na tłumaczy przysięgłych. Można w niej znaleźć m.in. informację, że należy posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego kraju UE lub EFTA (tudzież obywatelstwo kraju objętego tak zwaną "zasadą wzajemności"). Dodatkowo nie można być karanym za przestępstwa umyślne, skarbowe lub gospodarcze, a także należy posiadać wykształcenie wyższe magisterskie.

Powyższe warunki muszą być uzupełnione w momencie przyjmowania ślubowania, jednak do samego egzaminu można podejść nie posiadając na daną chwilę, na przykład, tytułu magistra. Należy jednak uzupełnić braki i udokumentować to przed przystąpieniem do zaprzysiężenia, które odbywa się po zdaniu obu części egzaminu.

Co zrobić po podjęciu decyzji o przystąpieniu do egzaminu?

Na samym początku należy przede wszystkim zgłosić pisemną chęć uczestniczenia w egzaminie na tłumacza przysięgłego i złożyć ją lub wysłać do Ministerstwa Sprawiedliwości. Na konto tego organu należy również uiścić opłatę w wysokości 800 zł. Kolejnym krokiem jest oczekiwanie na wyznaczenie daty egzaminu, o której pretendent do zawodu informowany jest nie później niż 21 dni przed testem pisemnym.

Jak wygląda egzamin na tłumacza przysięgłego?

Egzamin uprawniający do wykonywania tłumaczeń wierzytelnych składa się z dwóch części, pisemnej i ustnej, odbywających się w różnych terminach. Pierwszy jest test pisemny, który trwa 4 godziny. Podczas niego zdający może używać słowników, jednak z racji stosunkowo małej ilości czasu jest to pomoc, z której egzaminowani rzadko korzystają.

Podczas czterogodzinnego egzaminu każda osoba ma do przełożenia 4 dokumenty, które sprawdzają wiedzę z zakresu terminologii prawniczej, finansowej i gospodarczej. Dwa teksty należy przełożyć na język wietnamski oraz dwa na język polski. Dodatkową trudnością, na którą często egzaminowani zwracają uwagę jest fakt, że wielogodzinny egzamin przeprowadzany jest bez użycia nowoczesnych technologii. Oznacza to tyle, że wszystkie teksty muszą zostać uwiecznione na papierze przy użyciu jedynie długopisu.

Ogłoszenie wyników części pisemnej

Wyniki części pisemnej i informacje o drugim etapie widnieją na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Ci, którzy obok nadanego podczas egzaminu pisemnego indywidualnego numeru, odczytają wynik równy minimum 150 punktów zapraszani są do kolejnego etapu, czyli na część ustną.

Jak wygląda ustna część egzaminu?

Podczas etapu ustnego nie wolno używać glosariuszy. Od każdego ze zdających wymaga się przekładu ustnego a vista (czyli tłumaczenia tekstu śledzonego wzrokiem) oraz przekładu ustnego konsekutywnego (tj. tłumaczenie ze słuchu). W przypadku uzyskania lub przekroczenia 150 punktów (na 200 możliwych) z tej części, egzamin uznaje się za zdany.

Co należy zrobić po zdanym egzaminie na tłumacza przysięgłego?

Ostatnim krokiem w drodze do uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego jest wyznaczenie terminu zaprzysiężenia, które organizowane jest dla tłumaczy wszystkich języków dwa razy do roku. Jest to uroczyste ślubowanie, które odbywa się w Ministerstwie Sprawiedliwości, podczas którego tłumacz dostaje zaświadczenia o wpisie na listę tłumaczy przysięgłych (z indywidualnym numerem tłumacza) oraz o nabyciu uprawnień tłumacza przysięgłego. Pozostaje jedynie opłacenie osobistej pieczęci tłumacza, a po jej otrzymaniu uwierzytelnienie pierwszego przetłumaczonego dokumentu.

Skąd wiadomo, że tłumacz zdał egzamin sprawdzający?

Każdy tłumacz przysięgły posiada swój własny numer według wzoru: TP/18/16, gdzie "18" oznacza numer porządkowy tłumacza, a "16" rok, w którym uzyskał uprawnienia. Wszyscy tłumacze, których numery zaczynają się od TP/x/06 a kończą na TP/x/16 podchodzili do ministerialnego egzaminu na tłumacza przysięgłego. Pozostali tłumacze przechodzili inną, również niełatwą drogę.

Wszystkim pretendentom do tytułu tłumacza przysięgłego języka wietnamskiego życzymy powodzenia i w przyszłości zapraszamy do dołączenia do grona tłumaczy przysięgłych języka wietnamskiego MIW!